Refundo

Společnost Refundo s.r.o., se sídlem Viktora Huga 377/4, 150 00 Praha 5, IČ: 03013031, DIČ: CZ03013031, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226443 (dále jen „Refundo“) jako provozovatel služby cashback portálu Refundo.cz provozovaného na internetové adrese www.refundo.cz si váží vaší důvěry a současně ctí a respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, včetně dodržování zásad a pravidel stanovených právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).

Proto Refundo jako provozovatel webových stránek www.refundo.cz (dále jen „Webové stránky“) si vás dovoluje informovat o níže popsaném zpracování vašich osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, využijete-li námi nabízených služeb na Webových stránkách (dále jen „Zásady“).

A o čem vás budeme v těchto Zásadách informovat?

Dozvíte se se zejména následující informace:

 • kdo je správcem vašich osobních údajů;

 • jaké vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

 • pro jaké účely budeme vaše osobní údaje zpracovávat, na základě čeho je můžeme zpracovávat a zda je můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu;

 • po jakou dobu budeme vaše osobní údaje zpracovávat;

 • komu dalšímu mohou být vaše osobní údaje předány;

 • jaká máte práva ve vztahu k vašim osobním údajům.

 1. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

  1. Správcem vašich osobních údajů je společnost Refundo a vaše osobní údaje bude zpracovávat dle níže uvedených podmínek.

 2. Jaké vaše osobní údaje budeme zpracovávat?

  1. Osobními údaji se rozumí informace o vás, na základě kterých vás lze přímo či nepřímo identifikovat. Refundo zpracovává pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb.

  2. Nejčastěji se jedná o údaje, které nám poskytnete v rámci registrace k naší službě a pro její plné využití:

   • jméno a příjmení;

   • e-mail;

   • bankovní spojení;

   • a další nepovinné informace, které nám sami sdělíte v rámci vašeho uživatelského profilu (např. pohlaví, země).

  3. Pokud se přihlašujete k naší službě prostřednictvím údajů třetích stran (např. Facebook), tyto aplikace nám umožňují sdílení některých vašich údajů v rozsahu jimi stanoveném (např. u Facebooku se jedná o e-mail a údaje z vašeho veřejného profilu). Pro bližší informace si, prosím, prostudujte podmínky těchto třetích stran, včetně jejich zásad ochrany soukromí.

  4. Rovněž se jedná o údaje, které získáváme, když používáte naše služby, a to:

   • podrobnosti o tom, jakým způsobem jste naši službu použili;

   • IP adresa;

   • soubory cookies;

   • a případně jiný online identifikátor (např. přihlašovací údaje).

  5. Citlivé údaje, kterými se rozumí informace o vás vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů, po vás nepožadujeme a nejste povinni je poskytnout. Pokud tak učiníte, resp. poskytnete nám jakékoliv citlivé údaje, činíte tak dobrovolně dle vlastního uvážení.

  6. Naše Webové stránky, ani služby, které na nich poskytujeme, nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 3. Pro jaké účely budeme vaše osobní údaje zpracovávat, na základě čeho je budeme zpracovávat a můžeme je zpracovávat i bez vašeho souhlasu?

  1. Hlavními účely, proč zpracováváme vaše osobní údaje, jsou:

   • abyste mohli plně využívat služeb, o které jste projevili zájem (včetně informování o získaných odměnách) - jedná se o osobní údaje, které nám poskytnete a které získáváme, když používáte naše služby;

   • abychom mohli spravovat vaše uživatelské účty - jedná se o osobní údaje, které nám poskytnete a které získáváme, když používáte naše služby;

   • abychom mohli zajistit a neustále zlepšovat funkčnost a bezpečnost Webových stránek (včetně doplňku do prohlížeče) a služeb na nich poskytovaných, včetně zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů – jedná se o osobní údaje, které získáváme, když používáte naše služby.

  2. Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro následujícími účely:

   • zlepšování kvality našich služeb, jejich obsahu a vývoje nových - jedná se o osobní údaje, které získáváme, když používáte naše služby;

   • zasílání obchodních sdělení (newsletterů), zejména pravidelné zpravodaje s novinkami a akčními nabídkami – jedná se o váš e-mail;

   • zasílání personalizovaných nabídek (obchodních sdělení) vycházejících z vašeho chování na Webových stránkách – jedná se o váš e-mail a o osobní údaje, které získáváme, když používáte naše služby;

   • ochrana našich práv – jedná se o osobní údaje, které nám poskytnete a které získáváme, když používáte naše služby;

   • a k statistickým účelům (v této souvislosti jsou vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit vaši totožnost) – jedná se o osobní údaje, které získáváme, když používáte naše služby.

  3. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, buď na základě vámi uděleného souhlasu, dále například také na základě našeho oprávněného zájmu či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. Současně je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat vaše osobní údaje i bez vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Konkrétní účely, pro které provádíme jednotlivá zpracování vašich osobních údajů, jsou uvedeny výše.

  4. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu, zpracováváme je pouze z těchto zákonných důvodů:

   • nezbytnosti plnění smlouvy, pokud se jedná o využívání našich služeb, které jste začali cíleně užívat (do nichž jste se zaregistrovali);

   • zpracování, které je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. ochrana našich práv, zlepšování kvality našich služeb, jejich obsahu a vývoje nových, zajištění funkčnosti a bezpečnosti Webových stránek a služeb na nich poskytovaných (včetně doplňku do prohlížeče), včetně zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů, k statistickým účelům či k přímému marketingu);

   • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

   Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a k zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme váš souhlas. Zpracování pro některé účely přímého marketingu, může být založeno také na vašem souhlasu (např. pokud naše služby plně nevyužíváte).

  5. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, toto zpracování není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochrany oprávněných zájmů Refundo, ale jejich zpracování nám umožní vás blíže informovat o nabídkách, pokud naše služby plně nevyužíváte, případně se i zaměřit lépe na to, co vás zajímá a informovat vás o nabídkách, které jsou pro vás vhodné. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu (tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním). Jedná se o:

   • zasílání obchodních sdělení (newsletterů), zejména pravidelné zpravodaje s novinkami a akčními nabídkami;

   • zasílání personalizovaných nabídek (obchodních sdělení) vycházejících z vašeho chování na Webových stránkách.

 4. Po jakou dobu budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

  1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou k účelům jejich zpracování. Průběžně prověřujeme, zda nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel a pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro který byly zpracovávány, vaše osobní údaje zlikvidujeme či anonymizujeme. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže.

  2. Vaše osobní údaje potřebné pro využívání našich služeb budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností mezi vámi a Refundo a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (tj. po dobu 24 měsíců po ukončení smluvního vztahu mezi námi). vaše osobní údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a dále 12 měsíců poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

  3. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje, údaje o udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena.

 5. Jak vaše osobní údaje zabezpečujeme a komu dalšímu mohou být vaše osobní údaje předány?

  1. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí, kdy ochrana vašich dat je naší prioritou a vaše osobní údaje shromažďujeme a uchováváme v zabezpečené databázi, kde jsou chráněny v maximální možné míře pomocí dostupných moderních technologií. Berete rovněž na vědomí, že Refundo vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování vašich osobních údajů, nicméně Refundo nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k vašim osobním údajům a/nebo k vašemu profilu a/nebo k příslušné databázi Refundo, a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. V této souvislosti vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda náš systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení a tato opatření rovněž pravidelně aktualizujeme.

  2. Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům Refundo a dalším spolupracovníkům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s vašimi osobními údaji, vždy však pouze v rozsahu, který je v příslušném případě nezbytný a za dodržení patřičných bezpečnostních opatření a standardů ochrany osobních údajů.

  3. Vedle toho jsou vaše osobní údaje předávány třetím osobám, jejichž odborných a specializovaných služeb využíváme při plnění našich závazků a povinností. Tyto třetí osoby si pečlivě vybíráme z těch subjektů, které jsou schopni zajistit příslušná technická a organizační opatření tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim osobním údajům či k jejich jinému zneužití. Před jakýmkoliv předáním vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost Refundo. Třetími osobami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, jsou, podle služby, kterou využíváte:

   • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;

   • osoby, které pro nás zajišťují podpůrné technické či serverové služby mj. za účelem dostatečného zabezpečení a integrity Webových stránek a poskytovaných služeb;

   • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti Webových stránek;

   • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;

   • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;

   • osoby, které jsou či budou majetkově propojeny s Refundo.

   Těmito třetími subjekty mohou být společnosti se sídlem, jak na území České republiky, tak i se sídlem v členském státě EU, případně i se sídlem v třetí zemi, tj. mimo EU (např. poskytovatelé cloudových služeb), přičemž k předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

  4. Vaše osobní údaje nebudou dále předávány žádným dalším osobám s výjimkou případů, kdy, za určitých přesně definovaných podmínek, jsme povinni vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů (např. Policii ČR, příslušných orgánům státní správy, soudům apod.).

 6. Jaká máte práva ve vztahu k vašim osobním údajům?

  1. Velmi si vážíme vaší důvěry a klademe rovněž nemalý důraz na práva, která máte ve vztahu k námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů. Pokud budeme mít pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme vás nejprve požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti, než přistoupíme k řešení vaší žádosti týkající se výkonu některého z vašich práv.

  2. Mezi tato vaše práva patří zejména:

   • právo na přístup k osobním údajům;

   • právo na opravu osobních údajů;

   • právo na výmaz osobních údajů;

   • právo na omezení zpracování osobních údajů;

   • právo na přenositelnost osobních údajů;

   • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

   • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;

   • právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů.

  3. Abyste lépe pochopili význam a obsah jednotlivých práv, podáváme vám níže jejich bližší vysvětlení:

   • právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od nás kdykoliv na základě žádosti získat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány a pokud tomu tak je, pak zejména, za jakými účely, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou námi zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či právo vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali, pokud nejsou získány od vás, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů;

   • právo na opravu osobních údajů znamená, že máte právo na opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné;

   • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) znamená, že máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali, zejména pokud i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či zpracovány, ii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo iii) nám to ukládá zákonná povinnost;

   • právo na omezení zpracování osobních údajů znamená, že máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů do té doby, než budou vyřešeny jakékoliv případné sporné otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů (např. po dobu ověření přesnosti vašich osobních údajů či pokud zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale namísto jejich výmazu budete požadovat pouze omezení jejich použití apod.);

   • právo na přenositelnost osobních údajů znamená, že pokud nám v souvislosti se smlouvou nebo na základě souhlasu poskytnete vaše osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, budete mít od 25. 5. 2018 právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat;

   • právo vznést námitku znamená, že budete mít od 25. 5. 2018 právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které Refundo zpracovává na základě svého oprávněného zájmu;

   • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že máte právo tam, kde je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, tento svůj souhlas odvolat a to na kontaktech uvedených níže.

   Další informace týkající se vašich práv a podmínek k nim se vztahujících obsahují právní předpisy na poli ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679).

  4. Pokud jde o stížnost proti zpracování vašich osobních údajů, tu můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz).

 7. Jak nás můžete kontaktovat?

  1. Pokud budete chtít něco v Zásadách vysvětlit, případně budete chtít s něčím v tomto ohledu poradit, nebo budete chtít uplatnit některé z vašich práv, můžete se na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím formuláře na našich Webových stránkách, případně e-mailem na info@refundo.cz.

 8. Cookies v rámci služeb na Webových stránkách

  1. Cookies se rozumí malé soubory dat, které jsou při návštěvě Webových stránek ukládány v počítači uživatele Webových stránek, smartphonu nebo jiného koncového zařízení, prostřednictvím kterého realizujete přístup k internetu. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Více informací o cookies naleznete zde.

  2. Soubory cookies nám umožňují zajištovat lepší provoz a fungování Webových stránek a služeb na nich poskytovaných. Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

  3. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním personalizovaných nabídek vycházejících z vašeho chování na Webových stránkách, budeme využívat i cookies, které nám umožní takové chování lépe poznat.

  4. Informujeme vás, že je možné blokovat ukládání cookies prostřednictvím nastavení vašeho internetového prohlížeče, nicméně v případě takového blokování může být fungování některých nebo všech funkcí našich služeb na Webových stránkách omezeno nebo znemožněno, včetně toho, že vás nebude možné identifikovat pro účely zajištění (zaregistrování) odměny za využívání našich služeb na Webových stránkách. Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete zde.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoliv měnit, přičemž datum poslední změny těchto Zásad vždy uvedeme. Novou verzi Zásad oznámíme na Webovém rozhraní, případně jiným vhodným způsobem tak, abyste se s aktuálním zněním Zásad mohli bez nepřiměřených potíží seznámit.

Tyto Zásady jsou účinné od 24. 5. 2018.


 

Spoločnosť Refundo s.r.o., so sídlom Viktora Huga 377/4, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 03013031, DIČ: CZ03013031, zapísaná v obchodnom registri vedeným Městským soudem v Prahe, oddiel C, vložka 226443 (ďalej len „Refundo“) ako prevádzkovateľ služby cashback portálu Refundo.sk prevádzkovaného na internetovej adrese www.refundo.sk si váži vašu dôveru a súčasne ctí a rešpektuje najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, vrátane dodržiavania zásad a pravidiel  stanovených legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov (vrátane nariadenia EÚ č. 2016/679, o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov).

Preto si vás Refundo ako prevádzkovateľ webových stránok www.refundo.sk (ďalej len „Webové stránky“) dovoľuje informovať o nižšie opísanom spracovaní vašich osobných údajov a zásadách ochrany súkromia, v prípade, že využijete nami ponúkané služby na Webových stránkach (ďalej len „Zásady“).

A o čom vás budeme v týchto zásadách informovať?

Dozviete sa najmä nasledujúce informácie:

 • kto je správcom vašich osobných údajov;

 • aké vaše osobné údaje budeme spracovávať;

 • na aké účely budeme vaše osobné údaje spracovávať, na základe čoho ich môžeme spracovávať a či ich môžeme spracovávať aj bez vášho súhlasu;

 • po akú dobu budeme vaše osobné údaje spracovávať;

 • komu ďalšiemu môžu byť vaše osobné údaje odovzdané;

 • aké máte práva vo vzťahu k vašim osobným údajom.

 1. Kto je správcom vašich osobných údajov?

  1. Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Refundo a vaše osobné údaje bude spracovávať podľa nižšie uvedených podmienok.

 2. Aké vaše osobné údaje budeme spracovávať?

  1. Osobnými údajmi sa rozumejú informácie o vás, na základe ktorých vás možno priamo alebo nepriamo identifikovať. Refundo spracováva iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich služieb.

  2. Najčastejšie sa jedná o údaje, ktoré nám poskytnete v rámci registrácie k našej  službe a pre jej plné využitie:

   • meno a priezvisko;

   • e-mail;

   • bankové spojenie;

   • a ďalšie nepovinné informácie, ktoré nám sami poskytnete v rámci vášho používateľského profilu (napr. pohlavie, krajina).

  3. Ak sa prihlasujete k našej službe prostredníctvom údajov tretích strán (napr. Facebook), tieto aplikácie nám umožňujú zdieľanie niektorých vašich údajov v rozsahu nimi určenom (napr. pri Facebooku sa jedná o e-mail a údaje z vášho verejného profilu).  Pre bližšie informácie si prosím preštudujte podmienky týchto tretích strán, vrátane ich zásad ochrany súkromia.

  4. Rovnako sa jedná o údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby, a to:

   • podrobnosti o tom, akým spôsobom ste našu službu použili;

   • IP adresa;

   • súbory cookies;

   • a prípadne iný online identifikátor (napr. prihlasovacie údaje).

  5. Citlivé údaje, ktorými sa rozumejú informácie o vás, vypovedajúce o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, náboženstve a svetonázore, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu údajov a genetický údaj dotknutej osoby, alebo akýkoľvek biometrický údaj, ktorý umožňuje priamu identifikáciu alebo autentifikáciu subjektu údajov, po vás nepožadujeme a nie ste povinní ich poskytnúť. Ak tak urobíte, resp. poskytnete nám akékoľvek citlivé údaje, robíte tak dobrovoľne podľa vlastného uváženia.

  6. Naše Webové stránky, ani služby, ktoré na nich poskytujeme, nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov nespracovávame.

 3. Na aké účely budeme vaše osobné údaje spracovávať, na základe čoho ich budeme spracovávať a môžeme ich spracovávať aj bez vášho súhlasu?

  1. Hlavnými účelmi, prečo spracovávame vaše osobné údaje, sú:

   • aby ste mohli plne využívať služby, o ktoré ste prejavili záujem (vrátane informovania o získaných odmenách) - jedná sa o osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré získavame, keď používate naše služby;

   • aby sme mohli spravovať vaše užívateľské účty - jedná sa o osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré získavame, keď používate naše služby;

   • aby sme mohli zabezpečiť a neustále zlepšovať funkčnosť a bezpečnosť Webových stránok (vrátane doplnku do prehliadača) a služieb na nich poskytovaných, vrátane zaistenia bezpečnosti vašich osobných údajov - jedná sa o osobné údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby.

  2. Vaše osobné údaje ďalej spracovávame pre nasledujúce účely:

   • zlepšovanie kvality našich služieb, ich obsahu a vývoja nových - jedná sa o osobné údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby;

   • zasielanie obchodných oznámení (newsletterov), najmä pravidelné spravodaje s novinkami a akciovými ponukami - jedná sa o váš e-mail;

   • zasielanie personalizovaných ponúk (obchodných oznámení) vychádzajúcich z   vášho správania na Webových stránkach – jedná sa o váš e-mail a o osobné údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby;

   • ochrana našich práv - jedná sa o osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré získavame, keď používate naše služby;

   • a na štatistické účely (v tejto súvislosti sa vaše údaje zvyčajne agregujú tak, že nemožno určiť vašu totožnosť) - jedná sa o osobné údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby.

  3. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať buď na základe vami udeleného súhlasu, ďalej napríklad tiež na základe nášho oprávneného záujmu či pre splnenie medzi nami uzavretej zmluvy, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sú k takému splneniu nevyhnutné. Súčasne je potom dôvodom umožňujúcim nám spracovávať vaše osobné údaje aj bez vášho súhlasu plnenie povinností vyplývajúcich pre nás zo zákona. Konkrétne účely, pre ktoré vykonávame jednotlivé spracovania vašich osobných údajov, sú uvedené vyššie.

  4. Ak spracovávame vaše osobné údaje bez vášho súhlasu, spracovávame ich len z týchto zákonných dôvodov:

   • nevyhnutnosti plnenia zmluvy, pokiaľ sa jedná o využívanie našich služieb, ktoré ste začali cielene používať (do ktorých ste sa zaregistrovali);

   • spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov (napr. ochrana našich práv, zlepšovanie kvality našich služieb, ich obsahu a vývoja nových, zaistenie funkčnosti a bezpečnosti Webových stránok a služieb na nich poskytovaných, vrátane doplnku do prehliadača, vrátane zaistenia bezpečnosti vašich osobných údajov, na štatistické účely či k priamemu marketingu);

   • splnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú z všeobecne záväzných právnych predpisov;

   Možnosť a zákonnosť takéhoto spracovania vyplýva priamo z   platných právnych predpisov a k spracovaniu osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme váš súhlas. Spracovanie pre niektoré účely priameho marketingu môže byť založené aj na vašom súhlase (napr. ak naše služby plne nevyužívate).

  5. Ak spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, toto spracovanie nie je nevyhnutne nutné k   plneniu zmluvy alebo zákonných povinností alebo ochrany oprávnených záujmov Refundo, ale ich spracovanie nám umožní vás bližšie informovať o ponukách ak naše služby plne nevyužívate, prípadne sa zamerať lepšie na to, čo vás zaujíma a informovať vás o ponukách, ktoré sú pre vás vhodné . Tieto osobné údaje sú spracovávané v prípade udelenia súhlasu a môžu byť spracované počas platnosti tohto súhlasu (tým nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním). Jedná sa o:

   • zasielanie obchodných oznámení (newsletterov), najmä pravidelné spravodaje s novinkami a akciovými ponukami;

   • zasielanie personalizovaných ponúk (obchodných oznámení) vychádzajúcich z vášho správania na Webových stránkach.

 4. Po akú dobu budeme vaše osobné údaje spracovávať?

  1. Vaše osobné údaje budeme spracovávať len po nevyhnutne nutnú dobu potrebnú pre účely ich spracovania. Priebežne preverujeme, či naďalej trvá potreba spracúvať určité osobné údaje potrebné na určitý účel a ak zistíme, že už nie sú potrebné pre žiadny z účelov, na ktorý boli spracovávané, vaše osobné údaje zlikvidujeme či anonymizujeme. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú uvedené nižšie.

  2. Vaše osobné údaje potrebné pre využívanie našich služieb budeme spracovávať po dobu nevyhnutnú na   výkonu práv a povinností medzi vami a Refundo a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (t. j. po dobu 24 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu medzi nami). vaše osobné údaje spracovávané na základe vášho súhlasu budú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a ďalej 12 mesiacov potom, alebo dovtedy, kým ho neodvoláte.

  3. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje, údaje o udelení/odvolaní súhlasu a údaje o tom, z  akého dôvodu bola registrácia ukončená.

 5. Ako vaše osobné údaje zabezpečujeme a komu ďalšiemu môžu byť vaše osobné údaje odovzdané?

  1. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí, ochrana vašich dát je našou prioritou a vaše osobné údaje zhromažďujeme a uchovávame v zabezpečenej databáze, kde sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou dostupných moderných technológií. Beriete tiež na vedomie, že Refundo vynaloží maximálne úsilie, aby neprišlo k   neoprávnenému spracovaniu vašich osobných údajov, avšak Refundo nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby neoprávnene získajú prístup k vašim osobnÝm údajom a/alebo k vášmu profilu a/alebo k príslušnej databáze Refundo, a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám.  V tejto súvislosti vás však ubezpečujeme, že pravidelne kontrolujeme, či náš systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku a používame také bezpečnostné opatrenia, aby pokiaľ možno, nedošlo k neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom, a ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenia a tieto opatrenia takisto pravidelne aktualizujeme.

  2. Vaše osobné údaje sú sprístupnené zamestnancom Refundo a ďalším spolupracovníkom v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nutné zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi, vždy však iba v rozsahu, ktorý je v príslušnom prípade nevyhnutný a za dodržania patričných bezpečnostných opatrení a štandardov ochrany osobných údajov.

  3. Popri tom sú vaše osobné údaje odovzdávané tretím osobám, ktorých odborných a špecializovaných služieb využívame pri plnení našich záväzkov a povinností. Tieto tretie osoby  si starostlivo vyberáme z tých subjektov, ktoré sú schopné zabezpečiť príslušné technické a organizačné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k   neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k vašim osobným údajom či k ich inému zneužitiu. Pred akýmkoľvek odovzdaním vašich osobných údajov tretej osobe, s touto osobou vždy uzavrieme písomnú zmluvu, v ktorej upravíme spracovanie osobných údajov tak, aby obsahovala rovnaké záruky pre spracovanie osobných údajov, aké v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržiava sama naša spoločnosť Refundo. Tretími osôbami, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom sú, podľa služby, ktorú využívate:

   • osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame;

   • osoby, ktoré pre nás zaisťujú podporné technické či serverové služby o. i. na účely dostatočného zabezpečenia a integrity Webových stránok a poskytovaných služieb;

   • osoby, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti Webových stránok;

   • osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktorých pre naše služby využívame;

   • prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou;

   • osoby, ktoré sú alebo budú majetkovo prepojené s Refundo.

   Týmito tretími subjektami môžu byť spoločnosti so sídlom ako na území Českej republiky,  tak aj so sídlom v členskom štáte EÚ, prípadne aj so sídlom v tretej krajine, t. j. mimo EÚ (napr. poskytovatelia cloudových služieb), pričom k odovzdaniu a spracovaniu osobných údajov v krajinách mimo územia Európskej únie dochádza vždy v súlade s platnou legislatívou.

  4. Vaše osobné údaje nebudú ďalej odovzdávané žiadnym ďalším osobám s výnimkou prípadov, kedy, za určitých presne definovaných podmienok, sme povinní vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov (napr. Polícii, príslušným orgánom štátnej správy, súdom a pod.).

 6. Vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

  1. Veľmi si vážime vašu dôveru a kladieme tiež nemalý dôraz na práva, ktoré máte vo vzťahu k  nami vykonávanému spracovaniu vašich osobných údajov. Ak budeme mať pochybnosti o vašej totožnosti, môžeme vás najprv požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie vašej totožnosti, predtým ako pristúpime k riešeniu vašej žiadosti týkajúcej sa výkonu niektorého z vašich práv.

  2. Medzi tieto vaše práva patria najmä:

   • právo na prístup k osobným údajom;

   • právo na opravu osobných údajov;

   • právo na vymazanie osobných údajov;

   • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;

   • právo na prenosnosť osobných údajov;

   • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;

   • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov;

   • právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov.

  3. Aby ste lepšie pochopili význam a obsah jednotlivých práv, podávame vám nižšie ich bližšie vysvetlenie:

   • právo na prístup k osobným údajom znamená, že máte právo od nás kedykoľvek na základe žiadosti získať potvrdenie či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú nami spracovávané a ak to tak je, potom najmä na aké účely, komu sú sprístupnené, ako dlho budú nami spracovávané, či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania či právo namietať, odkiaľ sme osobné údaje získali, ak nie sú získané od vás, či dochádza k   automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania a v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov;

   • právo na opravu osobných údajov znamená, že máte právo na opravu či doplnenie vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné;

   • právo na vymazanie osobných údajov („právo byť zabudnutý“) znamená, že máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali, najmä ak i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované, ii) osobné údaje boli spracované nezákonne, alebo iii) nám to ukladá zákonná povinnosť;

   • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov znamená, že máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov do tej doby, než budú vyriešené akékoľvek prípadné sporné otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov (napr. po dobu overení presnosti vašich osobných údajov či ak spracovanie vašich osobných údajov je protiprávne, ale namiesto ich vymazania budete požadovať len obmedzenie ich použitia a pod.);

   • právo na prenosnosť osobných údajov znamená, že pokiaľ nám v súvislosti so zmluvou alebo na základe súhlasu poskytnete vaše osobné údaje a ich spracovanie sa vykonáva automatizovane, budete mať od 25. 5. 2018 právo od nás získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, možno údaje odovzdať aj vami určenému správcovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného správcu a bude možné ju autorizovať;

   • právo namietať znamená, že budete mať od 25. 5. 2018 právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré Refundo spracováva na základe svojho legitímneho záujmu;

   • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov znamená, že máte právo tam, kde je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase, tento svoj súhlas odvolať a to na kontaktoch uvedených nižšie..

   Ďalšie informácie týkajúce sa vašich práv a podmienok k nim sa vzťahujúcim, obsahujú právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov (vrátane nariadenia EÚ č. 2016/679).

  4. Pokiaľ ide o sťažnosť proti spracovaniu vašich osobných údajov,  tú môžete podať na dozorný úrad, ktorým je Úřad pro ochranu osobních údajú (www.uoou.cz).

 7. Ako nás môžete kontaktovať?

  1. Ak budete chcieť niečo v  Zásadách vysvetliť, prípadne budete chcieť s niečím v tomto ohľade poradiť, alebo budete chcieť uplatniť niektoré z vašich práv,  môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom formulára na našich Webových stránkach,  prípadne e-mailom na info@refundo.sk.

 8. Cookies v rámci služieb na Webových stránkach

  1. Cookies sa rozumejú malé súbory dát, ktoré sú pri návšteve Webových stránok ukladané v počítači používateľa Webových stránok, smartphonu alebo iného koncového zariadenia, prostredníctvom ktorého realizujete prístup k internetu. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia na   získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Štandardné webové prehliadače podporujú správu cookies. Pre detailnejšie informácie prosím použite nápovedu vášho prehliadača. Viac informácií o cookies nájdete tu.

  2. Súbory cookies nám umožňujú zabezpečovať lepšiu prevádzku a fungovanie Webových stránok a služieb na nich poskytovaných. Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky či určité služby či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto údajov.

  3. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov. Ak nám udelíte súhlas so zasielaním personalizovaných ponúk vychádzajúcich z   vášho správania na Webových stránkach, budeme využívať aj cookies, ktoré nám umožnia takéto správanie lepšie spoznať.

  4. Informujeme vás, že je možné blokovať ukladanie cookies prostredníctvom nastavenia vášho internetového prehliadača, avšak v prípade takéhoto blokovania môže byť fungovanie niektorých alebo všetkých funkcií našich služieb na Webových stránkach obmedzené alebo znemožnené, vrátane toho, že vás nebude možné identifikovať pre účely zaistenia (zaregistrovania) odmeny za využívanie našich služieb na Webových stránkach. Viac informácií o zákaze a zmazanie cookies nájdete tu.

Vyhradzujeme si právo tieto Zásady kedykoľvek meniť, pričom dátum poslednej zmeny týchto Zásad vždy uvedieme. Novú verziu Zásad oznámime na Webovom rozhraní, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby ste sa s aktuálnym znením Zásad mohli bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť.

Tieto Zásady sú platné od 24. 5. 2018.


 

A Refundo s.r.o., (székhely: Viktora Huga 377/4, 150 00 Prága 5, Azonosítószám: 03013031, Adóazonosító jel: CZ03013031, a kereskedelmi nyilvántartásba bejegyezve, vezetve a Prágai városi bíróságnál, részleg C, betét 226443 (továbbiakban „Refundo“)), mint a www.refundo.hu cashback internetes portál üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényeknek és az egyéb jogszabályoknak tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, egyén védelme a személyes adatok feldolgozása során).

Refundo, mint a www.refundo.cz (továbbiakban „Weboldal“) üzemeltetője szeretné Önt tájékoztatni és ismertetni a személyes adatai feldolgozására és adatvédelemre vonatkozó irányelvekről (továbbiakban „Szabályzat“), amelyek érvénybe lépnek a Weboldal használatával. 

Milyen információkat tartalmaz a Szabályzat?

A Szabályzat elolvasásával ezen információkat tudhatja meg:

 • ki dolgozza és használja fel az Ön személyes adatait;

 • milyen személyes adatok kerülnek feldolgozásra;

 • miért kezeljük az Ön személyes adatait, és mi jogosít fel minket erre;

 • mennyi ideig fogjuk az Ön személyes adatait kezelni;

 • kinek továbbíthatjuk az Ön személyes adatait;

 • milyen jogai vannak a személyes adatok kezelésénél.

 1. Ki dolgozza fel az Ön személyes adatait?

  1. Az összes személyes adat adatkezelője a Refundo, s az Ön adatait az alábbiak szerint dolgozzuk fel.

 2. Milyen személyes adatok kerülnek feldolgozásra?

  1. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely által közvetlenül vagy közvetve beazonosítható az adott személy. A Refundo csak olyan személyes adatokat kezel, amelyet Ön ad meg nekünk a szolgáltatásaink felhasználása közben.

  2. Leggyakrabban azon adatokat kezeljük, amelyeket Ön ad meg a regisztráció során a szolgáltatásaink kihasználása érdekében: 

   • keresztnév és vezetéknév;

   • e-mail;

   • bankszámlaszám;

   • egyéb szabadon kitölthető adat, amelyeket a felhasználói fiókban ad meg (pl. nem, ország).

  3. Amennyiben a harmadik fél általi adatokkal jelentkezik be (pl. Facebook) szolgáltatásunkba, akkor ezen alkalmazások lehetővé teszik számunkra, hogy olyan adatokat is kezeljünk, amelyek az adott alkalmazás tett kötelezővé (pl. a Facebookon az Ön e-mail címe és a nyilvános profil adatai). Bővebb információért, kérjük, olvassa át a harmadik fél által kiadott Adatvédelmi irányelveket. 

  4. Illetve olyan adatok, amelyeket a szolgáltatásunk használásával dolgozunk fel:

   • információk a szolgáltatásaink felhasználási módjáról;

   • IP cím;

   • sütik (cookie-k);

   • egyéb online azonosító (pl. bejelentkezési adatok).

  5. A különleges személyes adatokat, mint nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozás, faji eredet, politikai vélemény, pártállás, vallásos vagy más világnézeti meggyőződés, bűnügyi személyes adat, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre és szexuális életre vonatkozó adat, genetikai vagy egyéb biometrikus adat, amelyek elősegítik az adott személy közvetlen azonosítását nem kötelező megadni. Ha bármilyen különleges személyes adatot megoszt velünk, azt Ön a saját belátása szerint teszi.

  6. Weboldalunkat és az általunk nyújtott szolgáltatásokat 16 événél fiatalabb gyerekek nem használhatják. 16 év alatti gyerekek személyes adatait nem dolgozzuk fel.  

 3. Miért kezeljük a személyes adatokat, és mi jogosít fel erre?

  1. A fő okok, amiért kezeljük az Ön személyes adatait: 

   • szolgáltatásaink teljes mértékű működése, amely iránt érdeklődést mutatott (a megszerzett jutalmakról információcsomag) - ezek az Ön által megadott személyes adatok, amelyeket a szolgáltatásaink használata közben oszt meg velünk;

   • felhasználói fiók működtetése - ezek az Ön által megadott személyes adatok, amelyeket a szolgáltatásaink használata közben oszt meg velünk;

   • Weboldal állandó frissítése, javítása és biztonsága érdekében (pl. bővítmény a böngészőbe), valamint a szolgáltatásaink és az adatvédelem javítása – ezek az Ön által megadott személyes adatok, amelyeket a szolgáltatásaink használata közben oszt meg velünk.

  2. Az Ön személyes adatait a következő célokra használjuk fel:

   • szolgáltatásaink minőségének javítása, tartalom újítása és új fejlesztések - ezek az Ön által megadott személyes adatok, amelyeket a szolgáltatásaink használata közben oszt meg velünk;

   • hírlevelek (newsletter) küldése a legújabb áruházi akciókról és kedvezményekről  – az Ön e-mail címe;

   • személyre szabott ajánlatok küldése a Weboldalon való keresések alapján – az Ön e-mail címe és az Ön által megadott személyes adatok, amelyeket a szolgáltatásaink használata közben oszt meg velünk;

   • jogaink védelme – Ön által megadott személyes adatok, amelyeket a szolgáltatásaink használata közben oszt meg velünk;

   • statisztikai célok (ebben az esetben nem tudjuk meghatározni az Ön személyazonosságát) – Ön által megadott személyes adatok, amelyeket a szolgáltatásaink használata közben oszt meg velünk.

  3. Az Ön személyes adatait kezelhetjük az Ön jóváhagyásával és például jogos érdekeink alapján vagy velünk kötött megállapodás alapján, mely nélkülözhetetlen része a személyes adatok. Mindemellett jogos érdekünk alapján az Ön jóváhagyása nélkül is felhasználhatjuk az Ön személyes adatait. A konkrét okokat, amiért felhasználjuk az Ön adatait, a 3.2-es pontban olvashatja. 

  4. Az Ön jóváhagyása nélkül a személyes adatait a következő jogi okokból tehetjük meg: 

   • A szerződés teljesítése szükséges a  szolgáltatás megfelelő működése érekében (a szerződést elfogadta a regisztrációval);

   • jogos érdekeink teljesítése (pl. jogaink védelme, szolgáltatásaink minőségének javítása, tartalmak bővítése és új fejlesztések, a Weboldal és szolgáltatásaink funkcionalitásának és biztonságának megtartása (beleértve a böngésző kiegészítőjét), belevéve az Ön személyes adatainak a védelmét, statisztikai és marketing célok);

   • valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítse.

   Az említett feldolgozási lehetőségek közvetlenül az érvényes jogszabályokból származnak, s ezen felhasználási célokhoz nem szükséges az Ön hozzájárulása. Néhány esetben közvetlen marketinges célokból szükséges az Ön jóváhagyása, amennyiben nem használja teljes körűen szolgáltatásainkat. 

  5. Ha az Ön egyetértésével kezeljük a személyes adatait, akkor az épp nem szükséges a szerződés, vagy a jogi kötelezettségek teljesítéséhez, vagy a Refundo jogi védelméhez, hanem feldolgozásuk lehetővé teszik nekünk, hogy tájékoztassuk Önt ajánlatainkról, ha nem használja ki teljes körűen szolgáltatásainkat, valamint hogy tudjunk Önnek az érdeklődési köre alapján a lehető legjobb kínálatokat nyújtani. Ezen adatok csak az Ön engedélyével dolgozhatóak fel és a hozzájárulási nyilatkozat lejárásáig felhasználható (ez nem érinti a jóváhagyást az adatok feldolgozásáról, amely a visszavonás előtt lett beadva). Ezen pontokat érinti:

   • hírlevelek (newsletter) küldése a legújabb áruházi akciókról és kedvezményekről;

   • személyre szabott kínálatok küldése az Ön Weboldal használata alapján.

 4. Mennyi ideig fogjuk az Ön személyes adatait kezelni?

  1. Az Ön személyes adatait csak az adott cél eléréséig kezeljük. Folyamatosan ellenőrizzük a személyes adatok kezelésének aktualitását. Ha már nem szükségesek az adott célok eléréséhez, akkor az Ön személyes adatait töröljük vagy anonimizáljuk.   A személyes adatok kezelésére vonatkozó határidőről szóló információkat a 4.2-es és 4.3-as pontban olvashat. 

  2. Az Ön személyes adatait kezeljük mindaddig, amíg Ön és a Refundo között a törvényes, jogi és szerződési kötelezettségek meg nem szűnnek (pl. 24 hónapig tárolódik a szerződés felbontása után). Az Ön által engedélyezett személyes adatok felhasználhatóak a szerződés felbontásáig és még 12 hónapig a felbontás után, vagy amíg Ön vissza nem vonja. 

  3. Ezt követően korlátozott ideig az azonosítási adatok, a hozzájárulás engedélyezésének vagy visszavonásának adatai és a fiók törlésének okai tárolódnak. 

 5. Hogyan védjük a személyes adatait, és kinek továbbítjuk adatait?

  1. Az Ön személyes adatai biztonságban vannak nálunk, mivel az adatok védelme prioritást élvez. Az Ön személyes adatait összegyűjtjük és egy biztonságos adatbázisban tároljuk, ahol a legmodernebb technológia segítségével maximális védelmet biztosítunk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Refundo mindent megtesz annak érdekében, hogy adatai ne kerüljenek jogtalan kezekbe, azonban nem felel a harmadik féltől származó kísérletekért, amelyekben jogtalanul hozzáférést szerezhet az Ön személyes adataihoz és/vagy fiókjához és/vagy a Refundo adatbázisához, s ezen adatokat felhasználnak, kihasználnak, visszaélnek vele vagy megosztanak más harmadik féllel. E tekintetben szeretnénk azonban Önt biztosítani, hogy rendszeresen ellenőrizzük a rendszerünkben a biztonsági réseket és a támadásokat. Olyan biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, hogy ha csak lehetséges megakadályozzuk a jogtalan hozzáférést az Ön személyes adataihoz, s mindehhez a legkorszerűbb biztonsági óvintézkedéseket használjuk, melyet állandóan frissítjük. 

  2. Az Ön személyes adataihoz a Refundo alkalmazottai és munkatársai férhetnek hozzá, akik munkajogi kötelezettségeit teljesítik, amelyekhez az adatokhoz való hozzáférés nélkülözhetetlen. A hozzáférés csak korlátozott ideig tart és az alkalmazottak kötelezve vannak a személyes adatokra vonatkozó előírások betartására.    

  3. Az Ön személyes adatait némely esetben harmadik feleknek is továbbítjuk, akik szakmai és speciális szolgáltatásait felhasználjuk szolgáltatásaink és működésünk folyamatos fejlesztése érdekében. A harmadik feleket gondosan választjuk ki, figyelembe véve, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket tudnak biztosítani, hogy az Ön adatai ne kerüljenek illetéktelen kezekbe, és ne történjen visszaélés ezen adatokkal. Mielőtt a személyes adatait továbbítanánk a harmadik feleknek írásba foglalt szerződést kötünk, amelyben ugyan azon szabályokat foglaljuk bele, amelyeket maga a Refundo is jogi kötelezettségeként eleget tesz.  A harmadik felek hozzáférése az Ön adataihoz függ a felhasznált szolgáltatásoktól:  

   • személyek, aki a szolgáltatásaink működtetésében segítenek;
   • olyan személyek, akik technikai és szerver szolgáltatásokat nyújtanak számunkra a Weboldal és szolgáltatásaink biztonsága és integritása érdekében;

   • személyek, akiknek adatokat szolgáltatunk a Weboldal látogatottságának elemzése érdekében ;
   • személyek, akik szolgáltatásaink technikai operátorai;

   • célzott reklámokért felelős hirdetési rendszerek üzemeltetői;

   • személyek, akik tulajdoni kapcsolatban állnak a Refundoval.

   A harmadik felek olyan társaságok lehetnek, amelyek székhelye Magyarországon vagy egyéb EU-i tagállamban van, vagy a harmadik országban, azaz olyan országok, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak (pl. felhőalapú - cloud szolgáltatások). A személyes adatok továbbítása és felhasználása az EU kívüli országokba összehangban van az aktuális jogszabályokkal.

  4. Az Ön személyes adatai nem lesznek továbbítva más személyeknek, kivéve, ha a jogszabályai köteleznek minket az Ön adatainak átadására (pl. Magyar Rendőrség, illetékes államigazgatási szervek, bíróság stb.).
 6. Milyen jogai vannak a személyes adatok kezelésénél?

  1. Tiszteljük az Ön bizalmát felénk, s ezért nagy hangsúlyt fektetünk az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos jogaival. Ha bármilyen kétség merülne fel bennünk az Ön személyazonosságát illetően, akkor először kiegészítő információkat kérhetünk Öntől a személyazonosságának megerősítéséhez, mielőtt továbblépnénk a jogait érintő kérés megoldásához.

  2. Az Ön jogai közé tartozik

   • jogosult a kezelt adataihoz hozzáférni;

   • jogosult a kezelt adatai helyesbítésére

   • jogosult a kezelt adatai kitörlésére;

   • jogosult az adatkezelés korlátozásához;
   • jogosult az adatai hordozhatóságához;

   • jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen;

   • jogosult a személyes adatai feldolgozásához való hozzájárulás visszavonására;

   • jogosult panasz benyújtani az adatkezelés ellen.

  3. Az Ön jogainak bővebb leírása:

   • hozzáféréshez való jog - Önnek joga van tudni, hogy milyen adatokat kezelünk Önről, milyen céllal, mennyi időn keresztül, a személyes adatait hol szerezzük be, kinek továbbítjuk, ki az, aki rajtunk kívül kezeli ezeket kezeli , a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás jogára, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogára, az adatforrásokra vonatkozó információra, az automatizált döntéshozatal tényére, ideértve a profilalkotást is;

   • helyesbítéshez való jog - jogosult arra, hogy helyesbítse vagy kiegészítse személyes adatait, ha azok nem pontosak vagy nem teljesek;

   • törléshez való jog joga van ahhoz, hogy a személyes adatait töröljük, amennyiben teljesül valamelyik a következő indokok közül i) arra a célra, amiért az Ön személyes adatait kezeltük már nincs szükségünk, ii) úgy véli, hogy a személyes adatkezelés már nincs összhangban a kötelezően alkalmazandó általános előírásokkal, vagy iii) törvény kötelezettséget ró ránk;

   • adatkezelés korlátozásához való jog - joga van a személyes adatainak a korlátozására korlátozott időre, amíg a felmerülő vita kérdések meg nem oldódnak (pl. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását stb.);

   • adathordozhatósághoz való jog - minden Ön által szolgáltatott személyes adat megszerzéséhez joga van és azokhoz is, amelyeket a hozzájárulása alapján kezelünk és a szerződés teljesítése alapján is. 2018. május 5-től az Ön személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsátjuk rendelkezésére. Ahhoz, hogy a kérelme alapján az adatok továbbítása minél egyszerűbb legyen, csak olyan adatok lehetnek azok, amelyek kezelése elektronikus adatbázisainkban automatizált módon történik;

   • jog az adatkezelés kifogásolására  - 2018. május 5-től jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen, melyet a Refundo jogi kötelezettsége szerint teljesít;

   • jogosult a személyes adatai feldolgozásához való hozzájárulás visszavonására​ - Önnek jogában áll visszavonni a hozzáférést a személyes adataihoz, amennyiben az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul.

   Bővebb információkat a jogairól, valamint az ahhoz kapcsolódó feltételekről a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az információs önrendelkezési jogról szóló EU 2016/679 rendeletében olvashat. 

  4. Panaszt nyújthat be, ha úgy vélekedik, hogy a személyes adatai kezelése jogtalan vagy az általánosan hatályban lévő előírásokba ütközik. Adatkezelésünk ellen panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat (elérhetőségek: postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: 0036-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu , www.naih.hu )

 7. Hogyan lépjen velünk kapcsolatban?

  1. Ha szeretne magyarázatot kapni az egyes szabályokról, esetleg tanácsot szeretne kérni, vagy szeretné a jogát gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a weboldalon található űrlap segítségével vagy írjon e-mailt az info@refundo.hu címre.

 8. Sütik

  1. Cookie egy kicsi információcsomag, amely a weboldal vagy a partnereink oldalának meglátogatása során elküldésre és mentésre kerül az Ön böngészőjében. A sütik nem veszélyesek, nem szolgálnak különleges személyes adatok megszerzésére, de fontosak az adatvédelemhez.  A hagyományos böngészők engedélyezik a sütik működését. További információkat a sütikről itt talál.

  2. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy javítsuk weboldalunk működését és szolgáltatásait. A sütik egy típusa a harmadik fél sütijei (pl. a Google Analytics a weboldal látogatottságának elemzésére vagy egyéb szolgáltatások vagy hirdetési sütik, amelyeket a weboldal működtetésében segítenek). Ezeket a sütik a harmadik fél kezeli, s ezen adatokhoz nincs hozzáférésünk. 

  3. Ha böngészőjében engedélyezve van a sütik használata, akkor feltételezzük, hogy elfogadja a szerverek által használt általános cookie szabályozást. Ha jóváhagyja, hogy személyre szabott ajánlatokat küldjünk Önnek, amelyek az Ön weboldal használati szokásain alapszanak, akkor kérjük, vegye figyelembe, hogy olyan sütiket használunk a feldolgozáshoz, amelyek felhasználják a személyes adatait. 

  4. Szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy a sütik tárolását a böngésző beállításával lehet szabályozni és módosítani, viszont letiltás esetén előfordulhat, hogy szolgáltatásaink egy részének a működése korlátozódik vagy egyáltalán nem fog működni. Beleértve azt a tényt is, hogy nem fogjuk tudni Önt azonosítani, így a megeshet, hogy a vásárlás után nem fogjuk tudni kinek kell jóváírni a cashbacket. További információt a sütik törléséről és letiltásáról itt talál.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a szabályzatot bármikor megváltoztathatjuk és a legfrissebb módosítás dátumát mindig feltüntetjük. A szabályzatban történő módosításokat a weboldalon vagy egyéb módon megosztjuk Önnel. 

Ezen szabályzat 2018.5.24-től lépett hatályba.